Susanne Fagerlund: IMAGINARY FRIENDS — 8/10 – 29/10

Utställning 8/10 – 29/10. Vernissage 8/10 kl 12.00-16.00 på Eugén & William

[Scroll down for English]

Om utställningen

Eugén & William presenterar med stor glädje utställningen IMAGINARY FRIENDS, av konstnären Susanne Fagerlund. Hennes konstverk tar avstamp i den gestaltande skräckestetiken, som förekommit alltsedan medeltidens djävulsframställningar fram till dagens science fiction-filmer. Det vill säga visualiseringar av det okända, skrämmande och hotfulla, i form av djur- och insektframställningar. I sitt konstnärliga utforskande har Susanne använt döda och förruttnande insektsfragment som hon manipulerar ihop till modeller och porträtt av en hotfull verklighet. Utgångspunkten i hennes konstnärliga metod är entropi, där objekten genomgår – via strategiska fysiska ingrepp – förruttnelse och sönderfall innan fragmenten fotograferas av i uppemot 150 s.k. ”slicer” via mikroskop. Från sin digitala databank av insektsfragment bygger konstnären de slutgiltiga verken i datorn, som iscensatta tablåer av fantasifoster och monster. Ett omfattande arbete där varje verk kan ta flera månader att skapa.

Text från utställningskatalogen (2010) av Hasse Persson:

Att stiga in i konstnären Susanne Fagerlunds kabinett av sällsamma varelser väcker en blandning av skräck och fascination. Hon använder deformerade insekter som sina klippdockor för att skapa fabler som ger oss reminiscenser: allt från konstnären Hieronymus Bosch, författaren Edgar Allan Poe till Science-Fiction genren.

Genom en mödosam arbetsprocess går hon från att vanställa insekterna, till att omfattande och hantverksmässigt slicefotografera dem genom mikroskop och slutligen manipulera ihop sina iscensättningar i datorn. Bilderna är minst sagt egensinniga och växlar mellan att vara surrealistiska, magiskt vackra och hotfulla. Triptyken, ”The Dictator’s” mittendel är precis så där dystopiskt hotfull som porträtt av grandiosa diktatorer vanligtvis är framställda.

Lika egensinniga som hennes iscensatta tablåer är, lika skämtsamt dramatiska är titlarna som ger konstnärens associativa intentioner. Susanne ger oss en intressant diskurs där våra föreställningar om det osynliga, främmande och därmed hotfulla ofta får formen av djur- och insekts framställningar. Och i ett vidare perspektiv ett avslöjande av hur vårt samhälle ”upptäcker” och kontrollerar det främmande genom att klassificera och inordna det genom sina egna personliga projektioner.

Anmäl dig till vernissagen

Läs Hasse Perssons förord till utställningskatalogen>>

Mer om konstnären

Feeding on the pleasures of the flesh in the garden of earthly delights 2010 (series of 6), Digigraphie®

Empress Lilith 2010 (series of 6), Digigraphie®

Pin cushion girl 2010 (series of 6), Digigraphie®

Mommy dearest 2010 (series of 6), Digigraphie®

And then he will go and work on YOU 2010 (series of 6), Digigraphie®

Mer om konstnären

Öppettider:

Onsdag: 12.00-18.00
Torsdag: 12.00-18.00
Fredag: 12.00-17.00
Lördag: 12.00-15.00

About the exhibition

Eugén & William proudly presents the exhibition IMAGINARY FRIENDS by the artist Susanne Fagerlund. Her art draws on the figurative horror aesthetic that initially began with depictions of the devil in the Middle Ages and is continued in today’s Science Fiction films. In other words, visualisations of the unknown, frightening and threatening portrayals embodied in the shape of animals and insects. In her artistic exploration, Susanne has used dead and decaying insect fragments that she has digitally manipulated and combined into tableaux of fantasy creatures and monsters that depict a threatening reality. The starting point for her artistic method is entropy where the objects undergo disintegration and decay via strategic physical intervention. Through a microscope she photographs the fragments in up to 100 slices before creating the final composite image from her extensive digital databank on her computer. Each work can take several months to manipulate into place on her computer.

Text from the exhibition catalogue (2010) by Hasse Persson: “Entering the cabinet of eerie creatures created by the artist Susanne Fagerlund evokes a mixture of horror and fascination. She uses deformed insects as cut-out dolls creating fables that hark back to everything from the artist Hieronymus Bosch and the author Edgar Allan Poe to the science fiction genre.

She undertakes a laborious working process, crafting and mutilating the insects, photographing them manually slice by slice through a microscope and then finally staging the images using computer manipulation. The images are eccentric to say the least, and change between being surreal, magical, beautiful and menacing. The middle panel of the triptych, called ’The Dictator’, is as threatening and dystopian as grandiose portraits of dictators.

As headstrong as her staged tableaux are, the titles are jokingly dramatic and reveal the artist’s associative intentions. Susanne offers us an interesting discourse in which our conceptions of the invisible, alien and threatening are given animal and insect forms. And in a broader perspective, she discloses how our society ’discovers’ and keeps a check on what is alien by classifying and categorising it using our own personal projections. ”

More about the artist

Share

About the author

Per-Anders E Hurtigh is one half of Eugén & William.

Comments are closed.